Geçersiz anket bilgisi.
Site içi arama

Hakem

Anasayfa » Hakem
share on facebook  tweet  share on google  print  

Hakem

04 Mart 2003                                                                                     Sayı:25038

Yönetmelikler

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından :

Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme

Federasyonu Hakem Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; sualtı sporları, cankurtarma, sukayağı ve paletli yüzme yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümüne, Merkez Hakem Kurulu ve il hakem kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve sorumluluklarına, hakemlerin derecelerine, terfi ve cezalandırılmalarına dair hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

 

Genel Müdürlük

: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

 

Genel Müdür

: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

 

Federasyon

: Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonunu,

 

İl Müdürlüğü

: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

 

İl Müdürü

: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

 

İlçe Müdürlüğü

: Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

 

İlçe Müdürü

: Gençlik ve Spor İlçe Müdürünü,

 

İl Temsilcisi

: Sualtı sporları, cankurtarma, sukayağı ve paletli yüzme il temsilcisini,

 

CMAS

: Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonunu,

 

IWSF

: Uluslar Arası Sukayağı Federasyonunu,

 

ILS

: Uluslar Arası Cankurtarma Federasyonunu,

 

UFMAS

: Akdeniz Ülkeleri Sualtı Aktiviteleri Federasyonlar Birliğini,

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hakem Kurulları

Hakem Kurulları

Madde 5 — Hakem kurulları; merkezde Merkez Hakem Kurulu, illerde il hakem kurulu ile ilçelerde ilçe hakem kurulundan oluşur.

Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu

Madde 6 — Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Başkanının teklifi, Genel Müdürün onayı ile kurulur. Kurul, Federasyon Başkanı hariç 7 üyeden oluşur. Kurul üyeleri, kendi aralarında görev bölümü yaparak, Kurul işlerini yürütmek üzere başkan ve sekreter seçerler. Federasyon Başkanı, gerek gördüğü takdirde Merkez Hakem Kurulu toplantılarında Kurul Başkanlığı yapabileceği gibi, Genel Müdürlük onayı ile Kurul üyelerinde değişiklik de yapabilir.

Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi

Madde 7 — Merkez Hakem Kurulu, Federasyon çalışma süresince, kuruluşu ile ilgili tüm faaliyetleri yerine getirir. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sonra erer. Merkez Hakem Kurulu üyelerinin görev süresi ise; üyenin istifa etmesi veya özürsüz üst üste üç toplantıya katılmaması durumlarında Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile sona erer.

Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar

Madde 8 — Merkez Hakem Kurulu üyesi olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) 35 yaşından büyük olmak,

c) En az ulusal hakem olmak,

d) Sıhhi ve fiziki bakımdan görevini yapmada engel hali bulunmamak,

e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya daha fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

f) Faal sporcu olmamak,

g) Sualtı sporları, cankurtarma, sukayağı ve paletli yüzme branşı bulunan kulüplerin yönetim kurullarında yönetici veya herhangi bir kuruluşta antrenörlük yapmamak.

Merkez Hakem Kurulunun Toplantıları ve Kararların Alınışı

Madde 9 — Federasyon Başkanı veya Kurul Başkanı, Merkez Hakem Kurulunu gerektiği zaman toplantıya çağırabilir. Kurul Başkanının başkanlığında çoğunlukla toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır, oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 10 — Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) CMAS’ın hakem ve oyun kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların, konu ile ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak,

b) İllerden gelecek olan kurs ve seminer tekliflerini incelemek ve uygun görülen yer ve tarihlerde kurs ve seminer açmak üzere Federasyona teklifte bulunmak,

c) CMAS’ın veya yabancı ülkelerin sualtı sporları, cankurtarma, sukayağı ve paletli yüzme federasyonlarının düzenleyeceği seminere katılacak hakem veya öğretici hakemleri ilgili kurullarla işbirliği yaparak belirlemek ve Federasyonun onayına sunmak,

d) Yurt içinde yapılacak hakem kursu ve seminerlerinde öğreticilik yapabilecek, yabancı hakem ve gözlemci çağrılmasını sağlamak,

e) Hakem adaylarından, sınav ve adaylık dönemlerinde başarı kazananları tespit ederek, lisansların verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

f) Hakemlerin terfilerini yapmak ve onaylatmak,

g) Ulusal hakemlerden başarılı görülenlerin belgelerini hazırlayarak, uluslar arası hakem olabilmeleri için CMAS’a gönderilmek üzere Federasyona sunmak,

h) Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve cevaplandırmak,

ı) Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri, gözlemciler aracılığı ile denetlemek ve verilen raporlara göre değerlendirmek,

i) Hakemlere, yönettikleri yarışmalarda görülen aksaklıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyelerde bulunmak,

j) Hakemlerin, 39 uncu maddede belirtilen kıyafetlerle yarışmaları yönetmelerini sağlamak,

k) Federasyon yıllık faaliyet programında yer alan yarışmalar ile özel yarışmaların başhakem, başhakem yardımcıları ve diğer hakemlerin listesini yaparak Federasyona bildirmek,

l) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler hakkında gerekli soruşturmayı yapmak, idari tedbirleri almak ve gerektiğinde Ceza Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona öneride bulunmak,

m) Federasyondan hakem talebinde bulunan emniyet, silahlı kuvvetler, okullar ve diğer kuruluşlarca düzenlenecek yarışmalar için görevlendirilecek hakemleri tespit etmek,

n) Hakemlerin dosyalarını ve bilgi fişlerini tutmak ve hakem bilgi formunu hazırlamak.

Merkez Hakem Kurulunun İl ve İlçe Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi

Madde 11 — Merkez Hakem Kurulunun il ve ilçe hakem kurulları üzerindeki yetkileri şunlardır:

a) İl ve ilçe hakem kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve sonuca bağlamak,

b) İl ve ilçe hakem kurullarını denetlemek ve gerekli tedbirleri almak,

c) Gerektiğinde, il ve ilçe hakem kurullarının görevlerine son verilmesi için Federasyona teklifte bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İl ve İlçe Hakem Kurulları

İl ve İlçe Hakem Kurullarının Kuruluşu

Madde 12 — Lisanslı hakem sayısı en az on olan il ve ilçelerde, hakem kurulları kurulması zorunludur. Hakem kurulu olmayan yerlerde, bu hizmetler il müdürlüğünce yürütülür.

İl ve İlçe Hakem Kurullarının Seçimi

Madde 13 — İl ve ilçe hakem kurulları, il müdürlüğünün teklifi, Merkez Hakem Kurulunun uygun görüşü ve Federasyon Başkanının onayı ile kurulur. İl ve ilçe hakem kurulları 5 kişiden oluşur. Kurul üyeleri kendi aralarında başkan ve sekreter seçerler. İl temsilcisi gerekli hallerde kurula başkanlık yapabilir.

İl ve ilçe hakem kurulları, il temsilcisi, kurul başkanı veya il müdürünün daveti üzerine toplanır.

İl ve İlçe Hakem Kurullarının Çalışma Usulleri

Madde 14 — İl temsilcisi veya kurul başkanı, hakem kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul çoğunlukla toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar

Madde 15 — İl ve ilçe hakem kurulu üyesi olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) 25 yaşından büyük olmak,

c) En az il hakemi olmak,

d) Sıhhi ve fiziki bakımdan görevini yapmada engel hali bulunmamak,

e) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya daha fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

f) Faal sporcu olmamak,

g) Sualtı sporları, cankurtarma, sukayağı ve paletli yüzme branşı bulunan kulüplerin yönetim kurullarında yönetici veya herhangi bir kuruluşta antrenörlük yapmamak.

İl ve İlçe Hakem Kurullarının Görev Süresi

Madde 16 — İl ve ilçe hakem kurullarının görev süresi iki yıldır. Kurul başkanının görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer. Kurul başkanı gerek gördüğü zaman, kurul üyelerinin tamamının veya bir kısmının değiştirilmesini il müdürlüğünden talep edebilir. İl müdürünün uygun görüşü ve Federasyonun onayı ile bu değişiklik yapılabilir.

İl ve İlçe Hakem Kurullarının Görev ve Yetkileri

Madde 17 — İl ve ilçe hakem kurullarının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Federasyon veya il temsilciliğince verilen görevleri yapmak,

b) İl temsilcisine hakem kursu açılması için istekte bulunmak,

c) Kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, terfi edecekleri il temsilcisine teklif etmek,

d) Hakemlik konusunda konferanslar vermek ve hakemleri yarışmalara hazırlamak üzere nazari, uygulamalı çalışmalar düzenlemek,

e) Federasyonun izniyle geliştirme kursları açmak,

f) İhtilaflı yarışların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek ve itiraz halinde bunları Merkez Hakem Kurulunca kesin karara bağlamak üzere Federasyona gönderilmesini sağlamak,

g) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden hakemleri, yarışma yönetmekten yasaklamak ve gerektiğinde lisanslarının iptali veya vizelerinin yapılmaması için nedenleri ile birlikte Merkez Hakem Kuruluna bildirilmesini sağlamak,

h) İl spor faaliyet programında yer alan yarışmaları, mahalli, okul, emniyet ve silahlı kuvvetler yarışmaları, kulüpler arası özel yarışmalar ile Federasyon tarafından yetki verilen yarışmaların hakemlerini tespit etmek ve görevlendirilmesini sağlamak.

İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyeliğinin Son Bulması

Madde 18 — İl ve ilçe hakem kurulu üyeleri aşağıda belirtilen durumlarda görevlerinden ayrılmış sayılırlar:

a) Üyenin istifa etmesi,

b) Kurulun görev süresinin bitmiş olması,

c) Üyenin özürsüz üst üste üç toplantıya gelmemesi,

d) Üye olabilme şartlarından birini kaybetmiş olması.

Yukarıda belirtilen hallerde, il müdürlüğünün teklifi ve Federasyonun onayı ile il ve ilçe hakem kurulu üyeliği sona erer.

Hakemlerin Ceza Kurullarına Sevkinde Uygulanacak Kurallar

Madde 19 — Hakemlere verilecek cezalar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre Ceza kurulları tarafından belirlenir. Bu Yönetmelik ve Genel Müdürlüğün diğer mevzuat hükümleri ile CMAS’ın kurallarına göre verilen görevlerini tam olarak yapmayan, bilerek eksik yapan başhakemin kararlarına gerekçe göstermeden karşı gelen, Merkez Hakem Kurulu tarafından verilen görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen ya da yapmayan, yarışmaların akışını bozan ve sporcuları aşağılayan, rahatsız eden, kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı hareketlerde bulunan, gerçek dışı rapor tanzim eden hakemler; başhakemin veya il hakem kurulunun durumu Merkez Hakem Kuruluna bildirmesi ya da Merkez Hakem Kurulunun gelen şikayetler üzerine gereken incelemeyi yaparak suç belirlemesi halinde işlem yapılmak üzere Ceza Kuruluna sevk edilirler.

Merkez Hakem Kurulu, gözlemci raporlarına istinaden hakemlerin yaptıkları hatalar nedeniyle hakemleri yazılı olarak uyarabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar

Hakemlerin Yarışma Öncesi Yapması Gereken Görevleri

Madde 20 — Hakemlerin yarışma öncesi görevleri şunlardır:

a) Başhakemin talimatı doğrultusunda, müsabaka yerinin fiziki şartları, yerleşim düzeni ve teçhizatların CMAS’ın kurallarına uygun olup olmadığını kontrol etmek,

b) CMAS’ın kurallarına göre gerekli malzemelerin hazırlığını yapmak,

c) Sporcuların giysi ve teçhizatlarının, CMAS’ın kurallarına uygunluğunu kontrol etmek ve bir tutanakla belirlemek.

Hakemlerin Yarışma Sırasındaki Görevleri

Madde 21 — Hakemlerin yarışma sırasında görevleri şunlardır:

a) Sporcuların lisanslarıyla birlikte ad ve soyadlarını kontrol etmek,

b) Yarışmaları, bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde belirtilen kıyafetle yönetmek,

c) Yarışma süresince, davranışları ile sporculara iyi örnek olmak,

d) Organizasyonu olumsuz yönde etkileyecek hareket ve davranışlardan kaçınmak,

e) Özel yarışmalarda sporcunun sağlık raporunu kontrol etmek,

f) Yetkili kurullarca kendilerine verilen görevleri yapmak,

g) Sınıflarına göre hakem kokartlarını takmak. (Aday hakemler kokart takamazlar.)

Hakemlerin Yarışma Sonrası Görevleri

Madde 22 — Hakemlerin yarışma bittikten sonraki görevleri şunlardır:

a) Yarışma sonucunu yüksek sesle duyurmak( düdük, korna vs.),

b) Biten serilerin sonuçlarını içeren skor kağıtlarını incelemek, imzalamak ve en kısa zamanda derecelendirme bürosuna verilmek üzere başhakeme iletmek.

Başhakem, yarışma sonuçlarını ve yarışma ile ilgili raporlarını bir hafta içinde Federasyona göndermek zorundadır.

Hakemlerin Görevlendirme Esasları

Madde 23 — Federasyonca düzenlenen yarışmaların başhakem ve hakemleri Merkez Hakem Kurulu, il ve ilçelerde düzenlenen yarışmaların ise başhakem ve hakemleri il ve ilçe hakem kurulları tarafından görevlendirilir. Hakem kurulları bulunmayan il ve ilçelerde, başhakem ve hakemleri il temsilcisi belirler. Başhakem, yarışma öncesi hakemler arasında görev dağılımı yapar. Hakem lisansına sahip aktif sporcular, kendi kategorileri haricinde ihtiyaç duyulması ve Merkez Hakem Kurulunca uygun görülmesi halinde görev alabilirler. Sualtında tüp kullanılarak yapılan müsabakalarda, hakemlik görevi verileceklerin, 2 yıldız balıkadam brövesine sahip olma şartı aranır.

Hakem Olabilme Şartları

Madde 24 — Hakem eğitim kurslarına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak ( milli sporcularda bu şart aranmaz),

c) 18 yaşından küçük olmamak,

d) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası bulunmamak,

e) 1 yıldız balıkadam brövesine sahip olmak,

f) 400 metreyi 10 dakika içerisinde yüzebilmek,

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

h) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya daha fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

Kulüplerin yönetim kurullarında yönetici, antrenör veya sporcu olarak görev alanlar hakem kurslarına katılabilirler. Ancak, bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar.

Hakem Kategorileri

Madde 25 — Hakem kategorileri aşağıdaki şekildedir:

a) Aday hakem,

b) İl hakemi,

c) Ulusal hakem,

d) Uluslar arası hakem.

a) Aday Hakem: Hakemlik kursu sonunda yapılan yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak, uygulamalı sınavda da başarılı olanlara aday hakemlik belgesi verilir.

Aday hakemlik süresi en az bir yıl, en çok iki yıldır. Süresinin başlama tarihi aday hakemliğin iline tebliğ tarihidir.

Aday hakemlik süresini tamamlayanların, il hakem kurulu tarafından (İl hakem kurulunun bulunmadığı illerde, Merkez Hakem Kurulu tarafından veya il hakem kurulu tarafından teklifi yapılmayan; ancak, Merkez Hakem Kurulu tarafından başarılı bulunanlar.) il hakemliğine terfileri için her yıl Ekim ayının sonuna kadar il müdürlüğü aracılığı ile Federasyona teklifte bulunulur. Kurul olmayan illerde bu görevi il temsilcisi yapar.

2 yıl içerisinde Federasyon veya il müsabakalarına çağrıldığı halde, mazeretsiz görev almayan veya iki yıl içerisinde girmiş olduğu terfi sınavlarında başarısız olan aday hakemlerin hakemlikleri sona erer.

Aday hakemler; başhakem, başhakem yardımcılığı ve jüri üyeliği yapamazlar.

b) İl Hakemi: Merkez Hakem Kurulunca yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarda 100 puan üzerinden ortalama 75 puan alarak başarı gösteren ve bekleme süresini dolduran aday hakemler, il hakemliğine terfi ettirilirler.

İl hakemleri yurt içinde yapılan tüm faaliyetlerde hakem olarak görev alırlar. İl yarışmalarında başhakemlik görevini yapabilirler. Jüri üyeliği yapamazlar. İl hakemliği süresi en fazla 3 yıldır. ( Müsabakaya çağrıldığı halde mazeretsiz üç müsabakaya gelmeyen hakemler ile terfi sınavında başarılı olamayanların terfileri yapılmaz).

c) Ulusal Hakem: Merkez Hakem Kurulunca yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarda 100 puan üzerinden ortalama 80 puan alarak başarı gösteren ve bekleme süresini dolduran il hakemleri ulusal hakemliğe terfi ettirilirler.

Ancak, Merkez Hakem Kurulunca yapılacak değerlendirme sonucunda, başarılı görülen il hakemleri sınavlarda da başarılı olmaları halinde süresi dolmadan ulusal hakemliğe terfi ettirilebilirler.

Ulusal hakemler uluslar arası yarışmalar ve Federasyonun düzenlediği tüm yarışmalarda görev alırlar.

Ulusal hakemler, başhakemlik ve jüri üyeliği yapabilirler.

d) Uluslar arası Hakem: En az üç yıl ulusal hakemlik yapmış hakemlerden Merkez Hakem Kurulunca yapılacak olan sözlü ve uygulamalı sınavlarda 100 puan üzerinden ortalama 85 puan alarak ve seçtiği İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden de yeterli başarıyı gösterenler (Kamu Personeli Dil Sınavından veya Üniversite Dil Sınavından en az 30 puan almak, bu sınavlara girme hakkı olmayanlar için Federasyonun belirleyeceği, dil eğitimi veren üniversite, lisan okulu ve benzeri resmi kurum tarafından (özel dershaneler hariç) Kamu Personeli Dil Sınavı ve Üniversite Dil Sınavı seviyesinde sınav yapılır. Bu belgenin resmi geçerlilik süresi geçmemiş olmalıdır.) için, Merkez Hakem Kurulu, Federasyonun aracılığı ile CMAS’dan uluslar arası hakem lisansı düzenlemesi için istekte bulunur.

Uluslar arası lisanlar, dört yılda bir vize yaptırılmak üzere CMAS’a gönderilir.

Uluslar arası hakemler; hakemlik, başhakem yardımcılığı, başhakemlik, jüri üyeliği ve jüri başkanlığı yapabilir.

Hakem terfilerinde aşağıdaki belgeler hazırlanarak, Merkez Hakem Kuruluna gönderilir:

a) İl ve ilçe hakem kurulu kararı örneği,

b) İki adet fotoğraf,

c) Tasdikli nüfus cüzdanı örneği,

d) En az iki gözlemci raporu,

e) Sağlık raporu.

Hakem Lisansının İptali

Madde 26 — Hakem lisansları aşağıda belirtilen hallerde iptal edilir:

a) Hakemlikten istifa etmek,

b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,

c) Sezon içerisinde mazeretsiz olarak üç defa hakemlik görevine gelmemek,

d) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya daha fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almak.

Hakemlerin Sigortalanması

Madde 27 — Milli takım kafilesinde yer alan hakemlerin sigorta işlemleri ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Denklik İşlemi

Madde 28 — Yabancı ülke federasyonlarından hakemlik lisansı alanlardan, Türkiye'de hakemlik yapmak isteyenlerin hangi kademe, derece ve kategoride hakemlik yapabileceklerine Federasyonca oluşturulacak komisyonca karar verilir.

Yurt Dışındaki Hakemlerin Bulundukları Ülkede Görevli Kabul Edilmesi

Madde 29 — Yurt dışındaki hakemler, Federasyondan izin almak kaydıyla bulundukları ülkenin federasyon faaliyetlerinde hakem olarak görev yapabilirler.

Hakemlerin Atanması ve Görev Yerleri

Madde 30 — Merkez Hakem Kurulu veya il ve ilçe hakem kurulunca, kendilerine görev tebliğ edilen hakemler, yarışmadan bir gün önce yarışma mahallinde olmak ve yapılacak hakem toplantısına katılmak zorundadır. Hakemler, toplantı sonrası kendilerine başhakemce verilen görevleri yapar ve tespit ettikleri eksiklikleri başhakeme bildirirler.

Yarışmalar

Madde 31 — Yarışmalar, lisanslı Federasyon hakemleri ile yönetilir. Okullar arası, emniyet, silahlı kuvvetler, kulüpler arası ve özel yarışmalarda görev alacak hakemlerin yolluk, harcırah ve seans ücretleri, Federasyon tarafından denetlenir ve düzenleyici kuruluş tarafından ödenir. Bu ücret, Genel Müdürlük tarafından resmi yarışmalar için ödenen ücretten düşük olamaz. Resmi yarışmalarda görev alacak hakemlerin ücretleri Genel Müdürlük tarafından ilgili mevzuat ve yasalar çerçevesinde ödenir.

Hakemlik Görevine Ara Verilmesi

Madde 32 — Herhangi bir nedenle, hakemlik görevine ara vermek isteyenler, il ve ilçe hakem kurullarına yazılı olarak başvururlar. Özürleri sağlık nedeni ise, doktor raporunu başvurularına eklerler. İl ve ilçe hakem kurulu, ilgili hakem hakkında görüşünü de belirterek Merkez Hakem Kuruluna iletir. Merkez Hakem Kurulu tarafından, özürleri kabul edilenlerin dışında, hakemliğe bir yıldan fazla ara verenlerin lisansları dondurulur. Tekrar göreve dönmek isterlerse, bıraktıkları kategoriden devam edebilirler.

Merkez Hakem Kurulu tarafından Ceza Kuruluna sevk edilen ve cezaları kesinleşen hakemlerin ceza süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı hakemler yarışma yönetemez ve görev yapamazlar.

Hakemlikten İstifa

Madde 33 — Hakemlikten istifa edenler, bu isteklerini bir dilekçe ile il ve ilçe hakem kuruluna bildirir. İl ve ilçe hakem kurulu, dilekçeyi hakemin özel dosyasına işlemek üzere Merkez Hakem Kuruluna gönderir. İl ve ilçe hakem kurulu bulunmadığı yerlerde, dilekçe Merkez Hakem Kuruluna gönderilir. Hakemlikten istifa edip istifasını geri alanlar, o sezon müsabakalarda görev alamazlar. İstifanın tekrarı halinde lisansı Merkez Hakem Kurulu tarafından iptal edilir.

Gözlemci Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar

Madde 34 — Gözlemci olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Uluslar arası kuralları bilmek,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) 30 yaşından büyük olmak,

d) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya daha fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

e) Kulüp yöneticisi, antrenör ve faal sporcu olmamak.

Merkez Hakem Kurulu üyeliği yapanlar veya yapmış olanlar ile uluslar arası hakemler (b) bendindeki şart aranmaksızın gözlemci olarak görevlendirilebilirler.

Gözlemcilerin Görev ve Yetkileri

Madde 35 — Gözlemcilerin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yarışmalar sırasında, hakemlere, yarışma organizasyonuna herhangi bir şekilde karışamaz ve müdahale edemezler.

b) Yarışma sonuçlarını inceleyebilirler.

c) Hakemlerin, sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini değerlendirir ve rapor tutarlar.

d) Yarışma sonunda, hakemlerin, sporcuların ve idarecilerin teknik ve idari yönden davranışlarını rapor ederler.

Hakemlerin Denetimi

Madde 36 — Merkez Hakem Kurulu ile il ve ilçe hakem kurulları, hakemleri denetlemekle görevlidir. Merkez Hakem Kurulu üyeleri ve uluslar arası hakemler bütün hakemlerin, ulusal hakemler ise, il ve aday hakemlerinin gözlemciliklerini yapabilirler. Jüri başkanı ve gözlemciler, hakemler hakkındaki değerlendirme raporlarını, yarışmanın bitiminden itibaren en geç yedi gün içerisinde Federasyona veya Merkez Hakem Kuruluna göndermek zorundadır.

Jüri Üyeliği

Madde 37 — Yarışmalarda en az ulusal hakemler arasından, branşlarına göre bir jüri başkanı ve yeteri sayıda jüri üyesi Federasyonca görevlendirilir.

Jüri Üyelerinin Görevleri

Madde 38 — Jüri üyelerinin görevleri şunlardır:

a) Müsabaka yerini, yarışma sırasında kullanılacak malzeme ve aksesuarları kontrol etmek,

b) Yarışmanın CMAS kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak,

c) Hakem kararlarına yapılan itirazları dinlemek ve uluslar arası yarışma kurallarına göre gereğini yapmak,

d) Mücbir sebeplerden ötürü, başhakemin de görüşü alınarak yarışmayı geçici bir süre durdurmak veya iptal etmek,

e) Güvenlik söz konusu olduğunda ivedilikle ilgilileri uyarmak,

f) Yarışmaların bitiminden itibaren en geç yedi iş günü içerisinde rapor düzenleyip Federasyona göndermek.

Hakem Kıyafeti

Madde 39 — Hakemler, müsabakalarda Merkez Hakem Kurulunun belirleyeceği kıyafetleri giyerler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 40 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, IWSF, ILS ve CMAS’ın çıkardığı tüzük, yönetmelik ve ilke kararları doğrultusunda alınacak kararlar ve talimatlar Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce elde edilen hakemlik ve Merkez Hakem Kurulu üyeliği hakları saklıdır. Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden veya hakemlikten istifa edenler ile ayrılanlar ve hakemlik lisansı iptal edilenler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 41 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 42 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.