Geçersiz anket bilgisi.
Site içi arama

Müsabaka

Anasayfa » Müsabaka
share on facebook  tweet  share on google  print  

Müsabaka

Susporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Müsabaka Yönetmeliği

Sayfa: 12 RESMİ GAZETE 31 Ağustos 1989 - Sayı : 20268

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:
 


BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı ; Türkiye’de Sualtısporları; Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Yarışmalarının yaygınlaştırılmasını ve gelişmesini, kaynakların ve insan gücünün en iyi şekilde kanalize edilip yarışmaların etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak için takip edilecek ana politika ve kuruluşları belirlemek, ayrıca bu sporu yurt sathına yaymak, sevdirmek, benimsetmek ve milletlerarası alanda başarıya ulaştırmak, spor ahlakına ve spor disiplinine sahip sağlıklı nesillerin yetişmesine ve yetiştirilmesine yardımcı olmaktır.

Kapsam

Madde 2-Bu Yönetmelik Türkiye’de yapılacak resmi, özel ve beynelmilel Sualtısporları (CMAS), Cankurtarma (FİS), Sukayağı (UMSN) ve Paletli Yüzme (CMAS) müsabakalarında uygulanacak kural ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin uygulanmasını sağlamak üzere , Merkez Danışma Kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte adı geçen tanımlardan;

Bakanlık : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanlığını,
Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Federasyon : Sualtısporları,Cankurtarma,ve Sukayağı Federasyonu,
Genel Müdürlük Ceza Kurulu : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Kurulunu,
Merkez Hakem Kurulu: Sualtısporları,Cankurtarma ,ve Sukayağı Federasyon Hakem Kurulunu,
İl Hakem Kurulu : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hakem Kurulunu,
CMAS : Milletlerarası Sualtısporları ve Paletli Yüzme Federasyonunu,
UMSN : Milletlerarası Amatör Sukayağı Federasyonu ,
FİS : Milletlerarası Amatör Cankurtarma Federasyonu ,
İl Başkanı : Valiyi ,
İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ,
İlçe Başkanı : Kaymakamı ,
İlçe Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerini,
Taşra Teşkilatı : Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerini,
İdare: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatını,
Kulüp : Dernekler Kanununa göre kuruluşunu tamamlamış ve Genel Müdürlükçe tescili yapılmış olan spor kuruluşlarını,
Sporcu : Sicil ve Lisans Yönetmeliğine göre geçerli lisansı olan sporcuları,
Federasyon Temsilcisi : Federasyonu müsabakalarına Federasyon Yönetim Kurulunca atanan kişiyi ,
İl Temsilcisi : Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine Teşkilat tarafından atanmış ve bulunduğu İlin Sualtısporları, Cankurtarma ve Sukayağı faaliyetlerini yürüten kişiyi,
Tertip Kurulu : İl Müsabakaları için il temsilcisine yardımcı olmak için kurulan Kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
ESAS HÜKÜMLER

Müsabaka Mevsimi

Madde 5- Müsabaka mevsimi yaz ve kış olmak üzere yılın oniki ayında devam eder,Ocak ayının ilk günü , Aralık ayının son günü Sualtısporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli yüzme müsabaka mevsiminin başlangıç ve bitiş günleridir.
Federasyon, mevsimin başlamasından en geç iki ay önce yıllık faaliyet programını hazırlayıp illere ve teşekküllere gönderir.

Müsabakalara Katılma

Madde 6 – Her ilde Dernekler Kanununa göre kurulup Genel Müdürlükçe tescil yapılmış kulüplerin Sualtısporları, Cankurtarma , Sukayağı ve Paletli Yüzme şubeleri ile sadece Sualtısporları, Cankurtarma , Sukayağı ve Paletli Yüzme sporuyla uğraşan ihtisas kulüpleri ve teşekküller,Federasyon ve iller tarafından istenilen şartları zamanında yerine getirmek suretiyle Federasyon ve İllerin tertiplemiş oldukları müsabakalara katılabilirler.Ayrıca amatör Lisansı bulunan ferdi sporcular aranılan şartlara sahip oldukları takdirde müsabakalara katılabilirler.

Federasyon müsabakalara katılma şartlarını her müsabaka için ayrı ayrı düzenlemek suretiyle yıllık faaliyet programında belirler.Faaliyet programının başlangıç tarihinden sonra tescilli yapılan kulüpler İl müsabakalarına katılma hakkını kazandıkları taktirde faaliyet programındaki kulüplerarası müsabakalara katılabilirler.

Müsabaka Çeşitleri

Madde 7- Resmi ve Özel olmak üzere iki şekilde yapılır.
a) Resmi Müsabakalar ;
Federasyon ve İller tarafından düzenlenen müsabakalardır.
1-Sualtı Zıpkınla Balıkavı müsabakaları.(Bu müsabakalarda CMAS kaideleri olduğu gibi uygulanır.
2-Cankurtarma müsabakaları.( Bu müsabakalarda FİS kaideleri olduğu gibi uygulanır.)
3-Sukayağı müsabakaları.(Bu müsabakalarda UMSN kaideleri olduğu gibi uygulanır.)
4- Paletli Yüzme Müsabakaları. ( Bu müsabakalarda CMAS kaideleri olduğu gibi uygulanır.
b) Özel Müsabakalar ;
Resmi müsabakalar dışında kalan ve Federasyon denetimde yapılan müsabakalardır.

Müsabaka Grupları

Madde 8-Müsabakalar aşağıdaki şekilde gruplara ayrılır.

a)-Puanlı Müsabakalar:
İller ve kulüpler arasında yapılmak üzere düzenlenir.
1-Federasyon tarafından düzenlenen müsabakalarda Federasyon , illeri, faaliyet bakımından gerekli göreceği esaslar dahilinde kulüpleri il içinde aldıkları dereceler gözönünde tutularak gruplara ayırır ve bu şekilde Federasyon müsabakalarına davet eder.

2- Müsabakalar 1,2,3 olmak üzere üç grupta yapılır.1 ve 2 nci grupta 8’er takım yer alır.3 üncü grupta takım sayısı sınırı yoktur.Yalnız takımların sayısı 8’ den fazla olursa Federasyon yeni gruplar oluşturur veya bölgesel gruplara ayırır.

Her faaliyet dönemi sonunda , kulüplerarası Türkiye Şampiyonalarının sonuçlarına göre kulüpler gruplar halinde sıralanır.En yüksek puanı almış olan ilk 8 kulüp birinci grubu, 2 nci 8 kulüp 2nci grubu oluşturur.Bu sıralamalar dışında kalan katımlar 3 üncü grupta yer alırlar.3 üncü grup açık guruptur. Müsabakalara katılacak yeni takımlar 3üncü grupta yer alırlar. 3 üncü grupta yer alacak kulüplerin durumları Federasyonca belirlenir ve bir sonraki proğramında ilan edilir.

b)-Puansız Müsabakalar :
Puanlı müsabakaların dışında kalan , bütün müsabakalar puansız müsabakalar kapsamına girer.
Federasyonca düzenlenen müsabakaların her birinin düzenleme ve yönetimi ile ilgili kurallar ( Kullanılacak puan sistemi ,barajlar ,seçme veya davet v.b.) Federasyon tarafından yayımlanan o yılın faaliyet proğramını açıklanır ve o yıl bolunca geçerli olur.

Federasyon her 3 grupta yarışacak olan kulüpler için aynı müsabaka proğramını uygular.Her gruptaki kulüplerin takımları eşit sayıdaki sporculardan oluşturulur.

Sporcu tahrif edilmiş lisansla müsabakalara katılmış ise sporcu ve kulübü müsabakadan çıkarılır ve ayrıca Genel Müdürlük Ceza Kuruluna sevk edilir.

Lisans tahrifatından öncelikle kulüpler sorumlu tutulur.Kulüplerin tahrifattan haberi olmadığı yolundaki iddialar dikkate alınmaz.

İzne Tabi Müsabakalar

Madde 9- İllerin ve kulüplerin yurt içinde ve dışında yabancı kulüplerle yapacakları ikili müsabakalar veya geniş proğramlı bir müsabakaya katılmaları ve müsabaka düzenlenmesi izne tabidir.İzinin alınabilmesi için müsabaka tarihinden en az 30 gün önce yurt dışı müsabakalarında ise , hareket tarihinden en az 30 gün önce Federasyon kanalı ile Genel Müdürlükten izin istemesi gereklidir.

Kulüpler müracaatlarını müsabaka proğramlarını, idari ve teknik hususları müsabakanın mali bilançosu’ da ayrıntılı bir biçimde eklemek zorundadırlar.İller veya kulüpler müsabakaların bitim tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde geniş bir raporu Federasyon kanalıyla Genel Müdürlüğe ulaştırmak zorundadırlar.Yurt dışına gidecek il ve kulüp takımları Federasyonca görevlendirilecek hakem ve müşahitin bütün masraflarını da ödemek zorundadırlar.İller ayrıca , söz konusu bu müsabaka ve faaliyetlerini yıllık faaliyet proğramında göstermek ve Genel Müdürlüğe tastik ettirmek zorundadırlar.

Kategoriler

Madde 10-Resmi müsabakalara katılacak sporcular yaş durumlarına göre kategorilere ayrılır.

a) Açık yaş kategorisi,
b) Gençler kategorisi,
c) Yaş grupları kategorisi,

Açık yaş ,gençler ve yaş gruplarına ayrılan yaş grupları da yine yaş durumlarına göre kategorilere ayrılır
Herhangi bir resmi müsabakada bir üst kategoride yarışacak sporcu bir daha alt kategoriye inemez.Ancak, Federasyon isterse sporcular arasında yaş durumunu gözetmeden bütün sporcuları tek kategoride yarıştırabilir.
Açık yaş gençler ve yaş grupları yaşları Federasyonca ; CMAS , UMSN ve FİS kurallarına uygun olarak her yıl düzenlenerek o yılın faaliyet proğramında açıklanır.Yaşın belirlenmesinde takvim yılı esas alınır.

Tertip Kurulları

Madde 11-İller tarafından düzenlenen müsabakalarda il temsilciliklerine yardımcı olmak amacıyla her ilde bir görevli Tertip Kurulları her yıl Ekim ayında oluşturulur.Tertip Kurulları ilinde en az bir yıl faaliyette bulunmuş kulüplerin temsilcileri bu kurulun başkanıdır.

Tertip Kurullarının Görev ve Yetkileri Şunlardır:

a-İl müsabaka proğramlarını hazırlamak ve müsabakaların başlamasından en az bir ay evvel bunları Federasyona bildirmek ve olur almak.
b-Müsabakaların yapılacağı yerleri önceden tespit etmek , müsabaka alanını hazırlamak,
c-Tertip Kurulu oy çokluğu ile karar alır.Oyların eşitliği halinde başkanını bulunduğu taraf üstün sayılır.
d-Tertip Kurallarının toplanmadığı hallerde il temsilcisi bu görevi yürütür.Ayrıca üyeler arasında uyuşmazlık çıkıpta karara varılmadığı hallerde il temsilcisi duruma el koyar
e-Müsabaka proğramlarının aksamaması için tedbirler almak.
f-Zorunlu sebeplerle yapılamayacağı anlaşılan müsabakaların ertelenmesine karar vermek ve yeni müsabaka yeri tayin etmek

Terfi ve Kümeden Düşme

Madde 12-Federasyon kulüpler arasında düzenlenmiş olduğu puanlı müsabakalara katılacak olan kulüpleri gruplara ayırır.

Her kulübün kendi grubunda katıldığı müsabakada aymış oldukları toplam puanları gözönünde bulundurulmak suretiyle terfi edecek ve düşecekler belirlenir.

Müsabakalar sona erdikten sonra bütün kulüpler gruplarındaki puanlı müsabakalarından almış oldukları toplam puana göre en yüksek puan alan kulüpten en düşük puan alan gruba doğru bütün kulüpler genel sıralamaya tabi tutulur.En yüksek puan alan ilk sekiz kulüp birinci grup, ikinci sekiz kulüp ikinci grup, geriye kalan kulüplerde Federasyonca belirlenecek gruplara göre yarışırlar.

Tescil ve Vize Şartı

Madde 13- Müsabakalara katılacak kulüplerin Genel Müdürlük tarafından tescilleri yapılmış olması gerekir.tescilleri yapılmamış olan kulüpler müsabakalara katılamazlar.

Müsabakalara katılacak olan takımların lisanslarının , o yılın vizesini taşıması gerekir.Lisansı vize edilmemiş ve durumları Sporcu Lisans Yönetmeliğine aykırı düşen sporcular müsabakalara katılamazlar.

Müsabakaların Ertelenmesi ve Müsabaka Yerinin Değiştirilmesi

Madde 14- Müsabakalara belirlenen yer ve zaman başlanır.Bir müsabaka zorunlu sebepler varsa başka günlere ertelenebilir.Yada müsabaka yeri değiştirilebilir.Bu gibi durumlarda müsabakaların başlama saatinden bin gün önce erteleme ve yer değiştirme kararını Federasyon müsabakalarında Federasyon temsilcisi , il müsabakalarında il temsilcisi verir.Müsabakaların başlama saatinde henüz müsabaka baş hakemi tayin edilememiş ise Federasyon erteleme veya yer değiştirme kararı vermeye yetkilidir.
Kulüplerin anlaşması ile müsabakaların ertelenmesine veya müsabaka yerinin değiştirilmesine karar verilmez.

Sonuçların İlanı

Madde 15- Resmi müsabakalar sona erince sonuçlar müsabaka baş hakeminin raporuna eklenir.Federasyon tarafından düzenlenen müsabakaların sonuçları Federasyon , il Müdürlükleri tarafından düzenlenen müsabakaların sonuçları İl Müdürlükleri tarafından aynı gün tescil ve ilan olunur.Ayrıca il Müdürlüklerinin Tertipledikleri müsabakaların sonuçları il temsilcilikleri tarafından müsabakaların bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde Federasyona gönderilir.

Müsabakayı Yönetecek Hakemler

Madde 16-Bütün müsabakalar lisanslı hakemler tarafından yönetilir. Federasyon’ca düzenlenen müsabakalarda Merkez Hakem Kurulu; baş hakem ve yedeğini tayin eder. İllerde ise bu görevden el çektirebilir. Genel raporu en geç 5 gün içerisinde Federasyona gönderilir.

Müsabakalarda görev yapacak hakemlerin adedi ve sınıfı 7 nci maddede belirtilen müsabaka çeşitlerine göre Federasyonca veya varsa Merkez Hakem Kurulunca tespit edilir.

Müsabakalarda görev yapacak hakemler yarışma yerine en geç müsabaka gününden 24 saat evvelinden gelmeli ve müsabaka gününden önce yapılacak olan Hakem Teknik Toplantısında hazır bulunmak zorundadırlar.

Bütün müsabakalarda görev yapacak hakemlerin kılık ve kıyafetleri Federasyonun tesbit edeceği nitelik ve evsafta olmalıdır.

Mükafaatlar

Madde 17 – İller tarafından düzenlenen müsabakaların ödüllerini iller , Federasyon tarafından düzenlenen müsabakaların ödülleri ise Genel Müdürlük tarafından Ödül Yönetmeliği uyarınca verilir .Ferdi ödüller sporcuların kendisine aittir.Kulüplerin kazandığı ödüller kulüplere, illeri temsil eden takımların kazandığı ödüller illere , Milli Takımların kazandığı ödüller ise Genel Müdürlüğe aittir.Milletlerarası müsabakalarda dereceye giren sporculara Genel Müdürlük Ödül Yönetmeliği uyarınca ödül verilir.

İtirazlar

Madde 18-İtirazlar , müsabakalar başlamadan en geç yarım saat öncesine kadar yetkili kulüp temsilcisi, o hazır değilse takım kaptanı tarafından itiraz sebepleri açıkça gösterilmek suretiyle yazılı olarak yapılır.Müsabakalardan önce yapılan teknik toplantıda kulüpler itiraza yetkili olan temsilcisini ve takım kaptanını belirtmek zorundadır.Müsabakalar başladıktan sonra itiraz kabul edilmez.Ancak şahıs değişikliğini hedef tutan itirazlar,müsabaka bittikten en geç yarım saat sonra ve yazılı olarak yapılır.İtiraz makamı müsabaka başlamış ise baş hakemdir.Baş hakemin kararına karşı itiraz makamı ise ; illerde Tertip Kurulu , yoksa İl Hakem Kurulu , Federasyon müsabakalarında ise Federasyondur.Federasyon kararı kesindir.

Cezalar

Madde 19- Müsabakalarda cezayı gerektiren hallerde Genel Müdürlük Ceza Yönetmeliği Hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Yabancı Uyruklu Sporcu Sayısı

Madde 20-Türkiye Şampiyonası ve Milli yarışmalara katılacak bayan ve erkek yarışmacıların Türk vatandaşı olmaları gereklidir.İllerce düzenlenen yarışmalara Türk vatandaşı sporcular dışında en az 3 yıldır Türkiye’ de ikamet etmekte olan yabancı uyruklu erkek ve bayan sporcuların katılmaları mümkündür.

Yurtdışına Gidecek Sporcular

Madde 21-Yabancı ülkelere gidecek sporcuların Federasyondan bonservis almaları gerekir.Yurtdışına giderek müsabaka yapan sporcular yurda döndüklerinde Sporcu Tescil ve Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre lisans işlemlerini yaptırmak suretiyle müsabakalara katılırlar.

Jübile Töreni Yapacak Sporcular

Madde 22- Sporu bırakanlar hakkında Jübile Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde 23- Yönetmelikte yer almayan hususlar ve uyuşmazlıklar için CMAS , FİS ,UMSN kurallarına bakılır.Nihai karar yukarıda zikredilen Milletlerarası kuruluşların kaideleri gözönünde tutularak Federasyon tarafından verilir.

Diğer Hususlar

Madde 24-Müsabakalarla ilgili diğer hususlar aşağıdadır.

a) Federasyon, her yıl il temsilcilerinin hazırlayacakları yıllık faaliyet proğramını tesbit edilecek tarihte onaylar.

b) Federasyon düzenleyeceği müsabakalara katılacak kulüp yönetici , antrenör ve sporcu sayısını tesbit ederek yıllık faaliyet proğramında veya müsabaka talimatında açıklar

c) Federasyon müsabakalarına katılacak iller müsabaka tarihinden en az 15 gün önce Federasyona katılıp katılmayacaklarını bildirirler.

ç) Federasyon müsabakalarından bir gün önce Federasyonun bildireceği yer ve saatte iştirakçi il, kulüp ve teşekkül temsilcileri ile bir teknik toplantı yapılır.Bu toplantıda lisans işlemleri, kulvar tesbiti ve müsabaka ile ilgili kuralların çekimi ve kayıt işlemleri tamamlanır.

d) Müsabakaların yapılacağı illerdeki müsabaka alanlarının ve havuzların eksiksiz olarak hazırlanmasından il müdürü ve il temsilcisi birlikte sorumludur.Ölçülerle araç ve gereçlerin bir tutanakla tesbit edilmesi gerekir.

Müsabakalar sırasında hiçbir şekilde rekor denemesi yapılmaz.Bu hususta CMAS ,FİS,ve UMSN kurallarına uygun bir müracaat yapılırsa rekor denemesi yapılıp yapılmayacağı hususunda Federasyon karar verir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER


Yürürlük

Madde 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden yürürlüğe girer

Yürütme

Madde 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.