Geçersiz anket bilgisi.
Site içi arama

Rehber Dalıcı

Anasayfa » Rehber Dalıcı
share on facebook  tweet  share on google  print  

Rehber Dalıcı

ç) Rehber dalıcı;

1)       T.C. vatandaşı olmak,

2)    En az ilköğretim ya da ortaokul diplomasına sahip olmak,

3)    Üç yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az altı ay geçmiş olmak ve en az 50 onaylı dalış yapmış

olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek,

4)    Bu Talimatın 19. maddesinde yer alan sağlık şartlarını yerine getirmek,

5)    Federasyonca belirlenmiş bir yabancı dili bilmek ve Federasyonun açacağı sınavda başarılı olmak,

6)    Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında

tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,   

7)       07/1/1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyon Disiplin veya Ceza Talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydı ile; bir defada altı aydan fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,

8)       Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye

Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğine göre belgesi iptal edilmemiş veya bir defada bir yıl veya toplamda iki yıl süre ile askıya alınmamış olmak ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,

ç) Rehber dalıcı: Yetki belgesi bulunan bir dalış kuruluşuna kayıtlı bulunan ve Federasyonun düzenlediği uyum seminerine katılmış olan bir üç yıldız eğitmenin açtığı Rehber Dalıcı Kursunu tamamlamış ve Federasyonun açtığı sınavda başarılı olmuş en az üç yıldız dalıcıdır. Karasularımızda dalış yapmak isteyen yerli ya da yabancı uyruklu dalıcılara, görevli olduğu yetkili dalış kuruluşu adına, sualtının doğal ve kültürel değerlerinin tanıtılması ve korunması amacıyla sualtında ve/veya su üstünde rehberlik ve gözetmenlik yapar, sualtının zarar görmesine engel olur. Rehber dalıcının suda bulunması şart değildir ancak teknede bulunması şarttır. Dalış kuruluşunun yetkili rehberi geçerli bir mazereti nedeniyle o günkü dalış etkinliğine katılamazsa, dalış kuruluşu bölgesindeki başka bir kuruluşta görevli rehber dalıcıyı geçici olarak görevlendirebilir. Geçerli mazeret dalış öncesi bölgedeki yetkili kolluk görevlilerine bildirilir. Durum ayrıca Federasyona elektronik posta yoluyla iletilir.